گزارش باگ

چنانچه در وبسایت مارتستان چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ تجربه‌ی ناخوشایند، موردی را مشاهده فرمودید، در صورت تمایل می‌توانید آنرا با جزئیات کامل با کلیک روی این لینک mailto:info@martestan.com و یا ارسال ایمیل به info@martestan.com ارسال فرمایید و درصورت تایید تیم فنی از ما هدیه‌ دریافت کنید.